Buscar...

PRESTACION ECONOMICA DE PAGO ÚNICO POR HIJO/A MENOR A CARGO

Compartir

BANDO
DONA. Ma LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MORAÑA

FAI SABER: 
Que a Consellería de Política Social, en base a Orde do 24 de marzo de 2017, convoca UNHA PRESTACION ECONOMICA DE PAGAMENTO UNICO POR FILLO/A MENOR A CARGO.
BENEFICLARIAS/OS:
Persoas que teñan o seu cargo fillos/as menores de tres anos, nados entre 2-01-2014 e o 1-01-2017 e que, durante o ano 2015, nin elas nin ningún membros da unidade familiar estivesen obrigados a presentar a declaración polo imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente a este período.
REQUISITOS: – Que os proxenitores teñan a súa residencia habitual en Galicia. – Que á data da solicitude os nenos- as convivan co solicitante. – Que por razóns de ingresos obtidos durante o 2015, nin elas ninningún membros da unidade familiar estivesen obrigados a presentar a declaración polo imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigados a iso.
DOCUMENTACIÓN INECESARIA: – D.N.I/NIF. da persoa solicitante e do seu cónxuxe ou parella. – Fotocopiado libro de familia. – Certificado de convivencia de toda a unidade familiar. – Copia da sentencia de nulidade, separación ou divorcio, de se-lo caso.
PRAZO DE SOLICITUDES: antes do 29 de maio de 2017. Para máis información e tramitación das axudas deberán acudir á oficina municipal do Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención o público (luns, martes e xoves), en horario de 9 a 13 horas ata o 25 de maio.

Deixa un Comentario

Seguinte

Accesibilidad