Buscar...

Programa “Juntos por Navidad” 2013

Compartir

BANDO

DONA Mª LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA

FAI SABER:

Que a Secretaría Xeral de Política Social organiza o PROGRAMA “XUNTOS POLO NADAL”- 2013, para persoas maiores que, valéndose por si mesmas vivan soas e non teñan con quen pasar estas datas do Nadal.

DATAS DE CELEBRACIÓN: Do 23 de decembro de 2013 ó 2 de xaneiro de 2014.

REQUISITOS:

‚ Ser maior de 65 anos .
‚ Residir na Comunidade Autónoma Galega.
‚ Valerse por si mesmo/a e non padecer enfermidade infecto- contaxiosa.
‚ Non presentar trastornos psíquicos ou condutas que poidan alterar a normal convivencia do grupo.
‚ Atoparse só/soa nas datas do Nadal.
‚ Ter un nivel de ingresos económicos baixo.
‚ Non estar residindo nun centro para persoas maiores.

PRAZO DE SOLICITUDE:
As solicitudes deberán presentarse antes do 25 DE NOVEMBRO DE 2013 na Oficina Municipal de Servizos Sociais Comunitarios.

As persoas que desexen máis información e facer as correspondentes solicitudes poden dirixirse ás Oficinas Municipais do Servizo Social Comunitario, os días de atención ó público: luns, martes e xoves de 9:00 a 13 :00horas.
O que se comunica para xeral coñecemento.

Moraña, 28 de outubro de 2013

A alcaldesa

Mª Luisa Piñeiro Arcos

Deixa un Comentario

Accesibilidad