Buscar...

Prestación económica por hijo/a a cargo 2012

Compartir

DONA. Mª LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MORAÑA.

FAI SABER:
Que a Consellería de Traballo e Benestar, en base a Orde do 30 de decembro de 2011, convoca UNHA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLO/A MENOR A CARGO.

BENEFICIARIAS/OS:
Persoas que teñan o seu cargo fillos/ as menores de tres anos, nados entre 2-01-2009 e o 101-2012 e que por razón dos ingresos obtidos durante o ano 2010, nin elas nin ningún membros da unidade familiar estivesen obrigados a presenta-la declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente a este período, nin a tivesen presentado de xeito voluntario aínda sen estar abrigados a iso.

REQUISITOS:
– Que os proxenitores teñan a súa residencia habitual en Galicia.
– Que á data da solicitude os nenas-as convivan ca solicitante.
– NON TER FEITA A DECLARACIÓN DA RENDA NO 2010

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
– D.N.I/NIF. Da persoa solicitante e do seu cónxuxe ou parella.
– Libro de familia.
– Certificado de convivencia de toda a unidade familiar.
– Copia da sentencia de nulidade, separación ou divorcio, de se-lo caso.
– Fotocopia da cartilla de aforros na que figure o n° de conta do solicitante.

PRAZO DE SOLICITUDES:
Ata o 26 de marzo de 2012.
Para máis información e tramitación das axudas deberán acudir á oficina municipal do Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención o público (luns, martes e xoves), en horario de 9 a 13 horas ata o 22 de marzo.
O que se fai público para xeral coñecemento.

Podedes descargar o bando en pdf aquí: PRESTACION ECONOMICA POR FILLO A CARGO 2012

Deixa un Comentario

Seguinte

Accesibilidad