Buscar...

Lista Provisional de Personas Admitidas, de Espera y Excluídas de la Escola Infantil de Moraña para el Curso 2013-2014

Compartir

RESOLUCIÓN DA XERENCIA DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR POlA QUE SE FAI PÚBLICA A LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS, DE AGARDA E EXCLUÍDAS DA ESCOLA INFANTIl DE MORAÑA PARA O CURSO 2013-2014.
O Consello Escolar da Escola Infantil de Moraña na súa sesión de 13.09.2013 efectuou a proposta inicial de selección das persoas usuarias do dito centro para o curso 2013-2014.
A Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ten a competencia para ditar a resolución que da publicidade á dita Iistaxe, de conformidade co previsto no artigo 18 do Regulamento de réxime interior das Escolas Infantís integradas na Rede de Escolas Infantís de Galicia xestionadas polo Consorcio.
En atención ao exposto,
RESOLVO

  • 1. Facer pública a Iistaxe provisional de persoas admitidas, de agarda e excluídas da Escola Infantil de Moraña para o curso escolar 2013 -2014, por tramos de idade e orde de puntuación, segundo o anexo I desta resolución.
  • 2. Establecer a apertura do prazo de reclamacións de 10 días naturais a partir do seguinte ao da publicación destas Iistaxes no taboleiro de anuncios da Escola Infantil de Moraña, nas páxinas www.igualdadebenestar.org e www.escolasinfantis.net e no taboleiro de anuncios do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, de conformidade co previsto no artigo 18 anteriormente citado.
  • As reclamacións poderanse presentar ata o día 30 de setembro inclusive na Escola Infantil en horario de mañá de 11.30 a 13.30 horas e en horario de tarde de 15.30 a 17.30 horas.
  • 3. O Consello Escolar examinará as reclamacións presentadas, e fará a pro posta de resolución á Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Rematado este trámite, publicarase a Iistaxe definitiva de persoas usuarias admitidas e a Iistaxe de agarda confeccionadas por rigoroso orde de puntuación.

Santiago de Compostela, a 20 de setembro de 2013

Roberto Rodríguez Martínez Xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Pódese consultar o listado no seguinte vínculo: Lista_provisional_Moranha

Deixa un Comentario

Accesibilidad