Buscar...

Concesión de ayudas individuales destinadas a la adquisición de servicios de promoción de la autonomia persoal

Compartir

BANDO

DONA. MARÍA LUISA PINEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORANA.

FAI SABER:

Que a Conselleria de Política Social, en base a Orde do 8 de marzo de 2016, establece as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas
individuais destinadas á adquisición de servizos de promoción da autonomia persoal, así como á adquisición de servizos complementarios
3 de asistencia persoal, a persoas con discapacidade. (DOG nº 53 do 8′ 17/03/2016).

Persoas beneficiarias: Persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, así como pensionistas da Seguridade
Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no 15 grao de total, absoluta ou grande invalidez.
Serán financiables só as actuacións que se realicen entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2016.
Prazo de presentación: Ata o 18 de maio de 2016.
Para mais información poden dirixirse ó Servizo Social Comunitario do Concello, os días de atención 6 público, luns, martes e xoves de 9 a 13 horas.
O que se fai público para xeral coñecemento.
 
Pódese descargar este bando en formato PDF aquí: axudas-promocion

Deixa un Comentario

Seguinte

Accesibilidad