Buscar...

Bases para la contratación laboral de 1 plaza de personal laboral eventual año 2012

Compartir

Bases para la contratación laboral de 1 plaza de personal laboral eventual año 2012

1.-0 obxecto destas bases é a contratación laboral eventual de 1 praza de peón para mantemento e vixiancia da piscina, incluída no cadro de persoal laboral eventual de 2012, polo período do 15-062012 ao 14-09-2012.
A oferta desta contratación laboral eventual, está basada nos artigos 12 e 15 do Estatuto dos Traballadores, Lei 12/2001, do 9 de xullo (BOE 10-07-2001) e Real Decreto 2720/199B, de lB de decembro, e o tcmpo de contratación é de tres meses (do 15 de xuño ó 14 de setembro de 2012).
As retribucións serán as establecidas no convenio colectivo de aplicación de construcción da provincia de Pontevedra.
2.-As persoas interesadas en tomar parle nesta contratación, deberán reunir os seguintes requisitos:

  • Ter cumpridos os 18 anos de ida de e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación.
  • Estar en posesión ou en condición de obter o certificado de escolaridade.
  • Non padecer enfermiclade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das correspondentes funcións.
  • Non estar separado, mediante expediente disciplinario, do servicio de calquera administración pública, nin atoparse inhabilitado por sentencia firme para o exercicio de funcións públicas.

3.-os interesados presentarán as solicitudes dirixidas á Alcaldesa-Presidenta, no Rexistro Xeral deste Concello, en horario de 9 a 14 horas, no prazo de OITO DIAS NATURAIS, contados a partir do día seguinte ó da publicación deste anuncio no boletín oficial da provincia.
A solicitude deberá vir acompañada da copia do DNI, da documentación que acredite as condicións mínimas esixidas nesta convocatoria e dos méritos alegados polo aspirante.

4a.-Na selección valoraranse os seguintes méritos:

  • l.-Servicios prestados en postos similares, ata a data do anuncio desta convocatoria no boletín oficial da provincia, asignándolle lInha puntuación de 0,30 puntos por mes traballado, ata un máximo de 5 puntos (apórtaranse contratos de traballo e informe de vida laboral).
  • 2.-Cargas familiares, 0,5 puntos por membro da unidade familiar, máximo 2 puntos, para o que se
  • deberá de aportar a seguinte documentación:
  • Declaración da renda da unidade familiar.
  • Certificación dos membros que compoñen a unidade familiar.
  • 3.-Por antigüidade de inscrición na oficina de emprego, 0,1 puntos por mes, máximo 1,2 puntos. 4.-A condición de minusvalía que non afecte ó desempeño do pasto de traballo, ata un máximo de 2 puntos.

5″.-A Comisión seleccionadora estará integrada polos seguintes membros:
PRESIDENTA: Rosario Dalama Rodríguez, Arquitecta Municipal
VOCAIS:Vicente Silva Conles, Administrativo-Tesoureiro, Esperanza Pereira Redondo e Gumersindo Calvo Rey, Auxiliares- Administrativos e José Luis Martinez Pazos, Oficial 1″ Servizos Varios.
SECRETARIO: José Ramón Pose Barrigón, Secretario do Concello, ou funcionario en quen delegue. 6a. – Valorados tódolos méritos alegados polos aspirantes que reunan as condicións esixidas a comisión formulará a correspondente proposta de designación a favor do candidato/a que obtivese a maior puntuación.
No suposto de empate realizarase un sorleo público para determinar a orde de selección. Efectuándose o nomeamento polo Alcaldesa-Presidenta e asinándose o correspondente contrato laboral.

7a.-Para o non previsto nestas bases, rexirán como supletorios a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, a Lei 7/85, de 2 de abril; Real Decreto 781186, de 18 de abril e a Lei 7/2007, do 12 de abril, pala que se aproba o Estatuto Básico do Empregado Público, o Decreto 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Función Pública de Galicia.

Podedes descargar esta publicación no BOPDEPO aquí: persoal-laboral-eventual

Deixa un Comentario

Accesibilidad