Buscar...

BANDO: Vacacións para Maiores

Compartir

BANDO
DONA Mª LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER:

Que o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e lgualdade a través do Instituto de Maiores e Servizos Sociais- IMSERSO- convoca o “PROGRAMA DE -“VACACIÓN$ PARA MAIORES” PARA A TEMPADA 2018/2019, coas seguintes modalidades de viaxe:

  • ZONA COSTA PENÍNSULAR ( 15,10, e 8 días) ( Andalucía, Murcia, Comunidade Valenciana e Cataluña).
  • ZONA COSTA INSULAR (15, 10 e 8 días ) (Canarias e Baleares)
  • TURISMO DE INTERIOR (dende 7 ata 3 días)

REQUISITOS PARA ACCEDER Ó PROGRAMA:

-Persoas con 65 ou máis anos, residentes en España.
– Pensionistas de Xubilación do sistema Público de Pensións.
– Pensionistas de viuvez e ter 55 anos cumpridos.
– Pensionistas de incapacidade, outros pensionistas do Sistema Público de pensións e prexubilados, ou perceptores de prestacións do subsidio de desemprego, en todos los casos con 60 anos cumpridos.
– Valerse por si mesmos e non presentar alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis, nin padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.

Admitirase como acompañante ó cónxuxe ou parella de feito non sendo necesario que reúna os requisitos de idade e pensión.
Tamén porán participar os tillos/as con discapacidade, cun grao recoñecido igual ou superior ó 45%, sempre que esa discapacidade lle permita viaxar e o faga cos seus pais.
As solicitudes en modelo oficial, poderán recollelas na Oficina Municipal do Servizo Social Comunitario do Concello en horario de 9 a 13 horas, os días de atención ó público luns, martes e xoves.

O solicitante poderá uni-la súa solicitude o outra da mesma provincia, co obxecto de que poidan viaxar xuntos.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: A PARTIR DO 16 DE MAIO ATA O 14 DE XUÑO DE 2018
O que fai público para xeral coñecemento.

Pódese descargar este bando en formato PDF aquí: Bando Vacacions Maiores

Deixa un Comentario

Accesibilidad