Buscar...

Bando LISTAS PROVISIONALES DEL CENSO ELECTORAL

Compartir

BANDO
MARIA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORANA.
FAI SABER

Que de conformidade co disposto no artigo 39.2, da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral modificado polo Real Decreto 1799/2003, do 26 de decembro; expóñense ao público as LISTAS PROVISIONAIS DO CENSO ELECTORAL, durante o prazo comprendido entre o 8 e o 15 de AGOSTO de 2016, ámbolos inclusive.
Por isto interésase a tódolos electores, especialmente os que cumpriron recentemente 18 anos e os que cambiaron de domicilio nos últimos meses, que comproben á súa inscrición nas citadas listas, co fin de evitar prexuízos no momento de exercitar o seu voto nas ELECCIONS AO PARLAMENTO DE GALICIA, que terá lugar o vindeiro día 25 de setembro de 2016.
Durante o citado período de exposición pública poderán formularse reclamacións, polo propio interesado, ás cales deberase acompañar fotocopia do DNI, nas oficinas municipais de 9 a 14 horas.
O que se comunica para xeral coñecemento.
Pódese descargar este bando en formato PDF aquí: bando

Deixa un Comentario

Seguinte

Accesibilidad