Buscar...

BANDO: LISTAS PROVISIONALES DEL CENSO ELECTORAL VIGENTE EN EL CONCELLO DE MORAÑA

Compartir

BANDO

DONA MARIA LUISA PIÑEIRO ARCOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE MORAÑA.
FAI SABER

Que de conformidade co disposto no artigo 13.2 da Lei Orgáncia 5/1995, de 22 de maio, do Tribunal do Xurado; expóñense ó público as LISTAS PROVISIONAIS DO CENSO ELECTORAL VIXENTE NO CONCELLO DE MORAÑA, que servirán para realiza-lo sorteo do vindeiro día 30 de setembro, que decidirá os candidatos a membros dos xurados, durante o prazo comprendido do 22 ó 28 de setembro de 2014, ámbolos inclusive.
Por isto interésase a tódolos electores que comproben á súa inscrición nas citadas listas.
O que se comunica para xeral coñecemento.

Pódese descargar este bando en formato PDF aquí: Publicación Censo Electoral

Deixa un Comentario

Accesibilidad