Buscar...

Ayudas para Mujeres Emprendedoras

Compartir

Da Maria Luisa Piñeiro Arcos, Alcaldesa – Presidenta do Concello de Moraña
FAI SABER: Que a Consellerra de Presidencia, Administraci6ns Públicas Xustiza da Xunta
de Galicia convocou as AXUDAS do Programa EMEGA 2012, que entre outras, comprende as ax.udas da Iifla EMPRENDE para empresas formadas por mulleres.
~ (Liña emprende): Mulleres que poñan en marcha unha pequena
empresa e que cumpran, entre outras, as seguintes condíci6ns:

Que acrediten ausencia de actividade laboral (derivada de situación legal de desemprego ou de inactividade por maternidade e/ou coidado de persoas dependentes a cargo), por un período mrnimo de tres meses inmediatamente anteriores ao día primeíro do mes de alta na actividade.

Que se creen na empresa os postas de traballo de todas as promotoras e, no caso de dunha soa promotora, se cree, ademais, un posta por canta allea para unha muller.

Que o inicio de actividade se produza nos doce meses anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes (22 de xuf’lo), computándose dentro do prazo as altas que se produzan en calquera data dos meses de maio e xuño,
~ LIÑA EMPRENDE:

Prima de 12.000 euros ás empresas que creen dous pastos de traballo por canta propia ou un pasto por conta propia e un posta por canta allea con contrato indefinido para mulleres.

Prima de 18.000 euros ás empresas que creen máis de dous pastos de traballo por conta propia para mulleres.

Prima de 20.000 euros ás empresas que creen dous postos de traballo por conta propia e un pasto por canta allea con contrato indefinido para mulleres.

Prima de 22.000 euros ás empresas que creen dous pastos de traballo por conta propia e dous postos por conta allea con contrato indefinido para mulleres.

+- LIÑA CONCILIA: Prima de 3.000 euros por empresa con promotoras con fillos/as menores de tres anos.
PRAZO XERAL de presentación de solicitudes: 22 de xuño de 20 12.
Información e asesoramento: Concello de Maraña ( 986 55 30 05).
Morafla, 23 de maio de 2012

Deixa un Comentario

Seguinte

Accesibilidad